برقراری جلسه پرسش و پاسخ زنده (برخط) از طریق پلتفرم اینستاگرام دانشگاه، مطابق دستور سرپرست دانشگاه شمال