برنامه حضور مدیران گروه ­های آموزشی در ایام انتخاب واحد و حذف و اضافه

برنامه حضور مدیران گروه ­های آموزشی

در ایام انتخاب واحد  ( ۹   بهمن   لغایت    ۱۱  بهمن ) و

حذف و اضافه (  ۲۱ بهمن    لغایت   ۲۵ بهمن )