برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال ۹۷ در دانشگاه شمال

ترویج فرهنگ پژوهش و کاربرد فناوری در محور اشتغال و کار آفرینی

برنامه های هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه شمال ( ۲۴ لغایت ۲۸ آذرماه ۹۷ – دانشگاه شمال)

دریافت فایل برنامه ها