برگزاری اولین جلسه کارگروه بهره وری دانشگاه

اولین جلسه کارگروه بهره وری دانشگاه روز شنبه مورخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ در دفتر ریاست دانشگاه با حضور اعضای برگزاری گردید.