برگزاری جلسه ریاست دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه با گروه مهندسی معماری دانشگاه

روز شنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، به همراه اعضای هیات رئیسه، با اعضای هیات علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه در دانشکده فنی و مهندسی جلسه منعقد نموده و در خصوص مسائل این گروه رهنمودهایی را اعلام نمودند.