برگزاری جلسه سرپرست دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در خصوص بررسی وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشکده

جلسه کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با حضور دکتر حسین رنجبر سرپرست دانشگاه شمال، رئیس دانشکده، مدیران گروه ها و اعضای هیات علمی دانشکده صبح روز دوشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش از سوی رئیس دانشکده در مورد تعداد دانشجویان، میانگین معدل دانشجویان، معدل ارزیابی استادان و سایر مسائل آموزشی، نظرات اعضای محترم هیات علمی دانشکده به استماع رسانیده و پیشنهاداتی از قبیل تغییر در شیوه جذب استادان حق التدریس، افزایش اعضای هیات علمی جدید، بهبود وضعیت دریافتی اعضای هیات علمی، اعطای پایه های معوق، افزایش حق مدیریت مدیران گروه ها و افزایش حقوق بابت جهش علمی و سایر موارد ارائه گردید.