برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، روز دوشنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۴۰۳ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر آموزش، روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار گردید.

در این جلسه تقویم پیشنهادی سال تحصیلی ۴۰۴-۱۴۰۳ و درخواستهای دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.