برگزاری جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روز دوشنبه مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در سالن vip حوزه ریاست دانشگاه با حضور دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه و اعضای محترم شورا، با مقدمه ای از دکتر حسین رنجبر که رسالت و ماموریت دانشگاه تمدن ساز، جامع محور، رجوع به جامعه است شروع گردید.

در ادامه طبق دستور جلسه مواردی به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

تاسیس نظام جامع ارزشیابی کیفیت تدریس

راه‌اندازی رشته‌های جدید از جمله رشته های پیراپزشکی

بررسی راهکارهای رفع مشروطی دانشجویان

بررسی میانگین معدل دانشگاه

بررسی برگزاری مراسم مجمع اساتید دانشگاه شمال

بررسی جهش و رکود علمی اعضای هیات علمی

رعایت سرفصل های علمی دانشگاه

تعیین مشاور علمی در انجمن های علمی دانشگاهتعیین کارگروه کمیته ارزیابی