برگزاری چهارمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری با حضور ریاست دانشگاه و اعضای شورای

جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه و اعضای شورای موصوف، روز دو شنبه بیست و سه بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دفتر معاونت پژوهشی و فناوری برگزاری گردید.

جلسه با سخنان پیش از دستور ریاست محترم دانشگاه و سپس معاون محترم پژوهشی و فناوری آغاز گردید و در ادامه به اتفاق اعضای شورا موارد زیر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت:

  • گزارش اقدامات انجام شده اعضاء در خصوص ایجاد مجلات علمی دانشگاه
  • گزارش بررسی به عمل آمده در زمینه برگزاری دوره های MBA و DBA
  • بررسی پیش نویس آیین نامه مشوق های پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه و گزارش مدیر پژوهشی
  • ارائه پیشنهادات تجمیعی حاصل از شرکت در جلسه هم اندیشی اتاق جلسات بازرگانی استان مازندران توسط رئیس محترم دانشکده علوم انسانی و مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه