برگزاری جلسه شورای هماهنگی منطقه ۲ اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه شمال

✅ پس از برگزاری هجدهمین مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی اتحادیه در ۳۰ تیرماه در تهران، جلسه انتخابات شورای هماهنگی منطقه ۲ در فضای دوستانه به میزبانی دانشگاه شمال و با حضور رؤسای محترم دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی استانهای مازندران، گلستان و گیلان و با نظارت بازرس محترم آقای مهندس عسکری نژاد در تاریخ دهم مرداد ۱۴۰۱ تشکیل و نتیجه آن به ترتیب آراء به شرح ذیل ثبت گردید:

۱- دکتر محمدرضا فدوی امیری

۲-دکتر حسین کریمی نژاد

۳-دکتر حسین علی بیگی

۴- دکتر سید تقی مقدسی

۵- دکتر محمدعلی جعفری

لذا با توجه به قوانین موجود جناب آقای دکتر محمدرضا فدوی امیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شمال ضمن کسب کرسی ریاست شورای منطقه، به شورای مرکزی راه یافت.