برگزاری دوازدهمین جلسه شورای دانشگاه ( دوره جدید )

دوازدهمین جلسه شورای دانشگاه ( دوره جدید ) با حضور ریاست دانشگاه، معاونان، روئسای دانشکده ها، مدیران روابط عمومی و حراست روز شنبه ۱۲ اسفندماه  ۱۴۰۲ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید و پیرامون دستور کار جلسه به شرح ذیل بحث و بررسی نموده و اتخاذ تصمیم نموده است.

۱-بررسی ساز و کار ایجاد اتاق فکر دانشگاه.
۲-گزارش معاونت پژوهشی در خصوص تور مجازی.
۳-گزارش دانشکده ها در خصوص تعداد دانشجویان مشروطی.
۴-بررسی طرح دانشکده فنی و مهندسی در خصوص آموزشهای مهارت محور.
۵-گزارش روسای دانشکده ها در خصوص موضوعات و مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده متبوع.
۶-بررسی متن منشور اخلاقی دانشگاه.
۷-بررسی متن پیش نویس آیین نامه مسئولیت اجتماعی دانشگاه.
و سایر موارد