برگزاری دوره های آموزشی در جهت توسعه و توانمند سازی کارکنان دانشگاه

با عنایت به برنامه های حوزه معاونت اداری و مالی به منظور ارتقاء سطح عملکرد و توانمندسازی کارکنان محترم دانشگاه، دوره های آموزشی به شرح ذیل طراحی و در حال برگزاری می باشد:

  1. دوره آموزشی توسعه فردی
  2. دوره آموزشی مهارت های ارتباطی
  3. دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری
  4. دوره آموزشی اکسل
  5. دوره آموزشی مهارتهای زندگی (فردی و سازمانی)
  6. دوره آموزشی فراگیری مهارت مکانیک خودرو

خاطر نشان می گردد دوره های فوق با توجه به ارزیابی و نیازسنجی صورت پذیرفته طراحی و در حال اجرا می باشد.

ضمنا دوره های آموزشی ذیل در اولویت برنامه های آتی حوزه معاونت اداری و مالی می باشد:


۱_ ارتباط سازنده (مهارت ارتباط موثر)
۲_ ذهنیت مخرب (خطاهای شناختی)
۳_ شنیدن موثر (فعال)
۴_ سکوت ذهن و پرسشگری
۵_ بازخورد دادن
۶_ هدف گذاری
۷_ انضباط فردی و مدیریت زمان
۸_ تمرکز و تسلط بر خود
۹_ مشکل یا مسئله (مهارت حل مسئله)
۱۰_ کنترل هیجان و مدیریت رفتار
۱۱_ تصمیم گیری برای مدیران