برگزاری سومین جلسه شورای ترفیع اعضای هیأت علمی (دوره جدید) در دفتر ریاست دانشگاه

سومین جلسه شورای ترفیع اعضای هیأت علمی (دوره جدید) با حضور رئیس دانشگاه و اعضای شورای در روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.