برگزاری سومین جلسه هماهنگی پیرامون تکمیل و تهیه مستندات مربوطه به نظام رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، سومین جلسه هماهنگی پیرامون تکمیل و تهیه مستندات مربوط به نظام رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با حضور ریاست دانشگاه، روز دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ در سالن جلسات حوزه ریاست جهت ارایه گزارش حوزه های مختلف در خصوص تکمیلی فرم های مربوطه برگزار گردید.