برگزاری نشست با موضوع بررسی و اهمیت آثار نماز در زندگی انسان از نگاه دین