برگزاری پنجمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه، جهت بررسی استراتژی و تعیین شوراهی راهبردی دانشگاه در حصول به منابع مالی پایدار غیرشهریه ای

پنجمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شمال (دوره جدید)، در روز دوشنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۲ با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضاء جلسه، تحت عنوان: «بررسی استراتژی و تعیین شورای راهبردی دانشگاه، در حصول به منابع مالی پایدار غیرشهریه ای» در دفتر ریاست دانشگاه، برگزار گردید.