بیست و چهارم آبان ماه، روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد