تاریخ مصاحبه ورودی دوره دکتری ۹۶ مرحله تکمیل ظرفیت

 

  • مهندسی عمران – حمل و نقل ، چهارشنبه مورخ هشتم آذر ۹۶
  • مدیریت ورزشی – مدیریت راهبری در سازمانها و رویدادهای ورزشی، چهارشنبه مورخ یکم آذر ۹۶

شماره تماس: ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۵۰