تجهیز سیستم های سرمایشی دانشکده علوم انسانی و تعمیرات، پیرو مطالبات دانشجویان

پیرو مطالبات دانشجویان در خصوص سیستم های سرمایشی دانشکده علوم انسانی و تعمیرات دیگر

به اطلاع می رساند:

کلیه کلاس های دانشکده علوم انسانی، به دستگاه های سرمایشی تجهیز شدند.

اولویت و رویکرد دانشگاه توجه به مطالبات قانونی، مشروع و منصفانه دانشجویان و پاسخگویی متناسب می باشد.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها