تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و صنعتی میان دانشگاه شمال و دانشگاه خصوصی گرجستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی ، پژوهشی و صنعتی میان دانشگاه شمال و دانشگاه خصوصی گرجستان مورخ ٢١ آبان ٩۶

اهدای تابلوی یاد بود از جانب رئیس دانشگاه خصوصی گرجستان به  ریاست دانشگاه شمال

z