تقدیر وزارت علوم از دکتر حسین رنجبر رئیس دانشگاه بابت دستاوردها و عملکرد دانشگاه شمال، در اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز

به موجب تقدیرنامه شماره ۶۷۸۵۲-۲۴-۲ مورخ ۲۲-۳-۱۴۰۳ از سوی جناب دکتر سیدرسول عمادی، مدیر کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز کسب امتیاز عالی و غرفه برتر و منتخب در ارزیابی انجام شده غرفه دستاوردها و عملکرد دانشگاه شمال، از دکتر حسین رنجبر، رئیس دانشگاه شمال تقدیر بعمل آوردند.

این موفقیت را به ریاست محترم دانشگاه شمال و خانواده بزرگ دانشگاه تبریک می گوییم. به امید پیروزیهای روز افزون.

روابط عمومی دانشگاه شمال