توافق بین دانشگاه و مرکز بینائی سنجی دکتر بصیرت و انجام بینایی سنجی به صورت رایگان برای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

طی توافقی مابین دانشگاه شمال و مرکز بینائی سنجی دکتر بصیرت، امکان بینایی سنجی به صورت رایگان، برای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در مکان درمانگاه دانشگاه فراهم گردید.