نشست شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی ایران

دومین نشست مشترک اتحادیه دانشگاههای غیر دولتی- غیرانتفاعی ایران با دانشگاه های غیردولتی -غیرانتفاعی استان مازندران