جلسه هماهنگی جناب آقای دکتر علیمحمد نوریان، رئیس هیئت امنای دانشگاه شمال، با معاون آموزشی وزارت علوم و دبیر کل ملی یونسکو ایران

جلسه هماهنگی جناب آقای دکتر علیمحمد نوریان، رئیس هیئت امنای دانشگاه شمال، با معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر قاسم عمو عابدینی و دبیر کل ملی یونسکو ایران، جناب آقای دکتر علی اکبر متکان، جهت ایجاد شهر دانش و فناوری و اخذ مجوز دانشجویان خارجی در دانشگاه شمال

آخرین اخبار و اطلاعیه ها