دسترسی باز به مخزن کتابخانه به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش مخزن کتابخانه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ بصورت نظام باز می باشد و دانشجویان محترم می توانند از منابع کتابخانه بصورت مستقیم دیدن نمایند.