دعوت به همکاری برای تدریس در گروه حقوق

در صورت تمایل جهت تدریس در گروه حقوق به آدرس زیر مراجعه کرده و مدارک درخواستی را بارگزاری فرمایید.   [http://81.12.72.109:81]

  • دکترای حقوق خصوصی
  • دکترای حقوق عمومی
  • دکترای حقوق بین الملل

شماره تماس: ۴۴۲۰۳۷۴۱   آقای رضا فاطمی