دومین جلسه روسای دانشگاه های دولتی استان مازندران در خصوص” نقش دانشگاه ها در اقناع سازی افکار عمومی برای اجرای سیاستگذاری اقتصادی دولت مردمی ایران قوی ” با حضور دکتر سلگی معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران

دومین جلسه روسای دانشگاه های دولتی استان مازندران در خصوص” نقش دانشگاه ها در اقناع سازی افکار عمومی برای اجرای سیاستگذاری اقتصادی دولت مردمی ایران قوی ” با حضور دکتر سلگی معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران ، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت ، مدیر کل جهاد کشاورزی استان، فرماندار ویژه شهرستان آمل و ریاست دانشگاه های مازندران، فنی نوشیروانی، علوم پزشکی و خدامات درمانی مازندران و بابل،منابع طبیعی و علوم کشاورزی ساری، پیام نور، علمی کاربردی، آزاد اسلامی،فرهنگیان، فنی و حرفه ای استان، علم و فناوری مازندران، تخصصی فناوریهای نوین، علوم و فنون بابل و دانشگاه شمال با دعوت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در روز سه شنبه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه شمال برگزار گردید و در ابتدا جناب آقای دکتر رستمی ریاست دانشگاه گزارشی از نحوه شکل گیری و وضعیت حال حاضر دانشگاه ارائه دادند و سپس بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع جلسه توسط اعضاء صورت پذیرفت.