دومین روز پر استقبال دانشجویان جدید الورود جهت ثبت نام در دانشگاه شمال (۱۸ مهرماه ۱۴۰۲)