کسب عنوان ۲ درصد محققین برتر (مهندسی عمران) پراستناد جهان در ۲۰۲۳ برای چهارمین سال متوالی توسط هیات علمی دانشگاه شمال

دکترسیدمحمد سید پور

دانشیار گروه آموزشی عمران دانشگاه شمال

کسب عنوان ۲ درصد محققین برتر (مهندسی عمران) پراستناد جهان در ۲۰۲۳ برای چهارمین سال متوالی از طرف دانشگاه های استنفورد و نیومکزیکو و نیز موسسه الزویر را خدمت ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه شمال تبریک عرض می کنیم.

روابط عمومی دانشگاه شمال