راه اندازی سایت تخصصی مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به منظور تسهیل و فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام کارهای مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد سایت تخصصی در ساختمان آمارد طبقه سوم جهت استفاده از اینترنت پر سرعت و همچنین مکان جهت مطالعه به دانشجویان این مقاطع اختصاص داده شده است.