سومین بازدید میدانی، ریاست دانشگاه از دانشکده فنی و مهندسی و کلاسهای درس اساتید

روز شنبه مورخ ۶ آبانماه ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه و هیات همراه برای چندمین بار از دانشکده فنی و مهندسی بازدید بعمل آورده و پیگیر موارد مطرح شده بازدیدهای قبلی شده اند.

در این بازدید دکتر حسین رنجبر در اتاق اساتید دانشکده با جمعی از اساتید ملاقات داشته و خواستار تکریم اساتید شدند.

با شرکت در کلاس های درس اساتید و دانشجویان، از نزدیک به ارزیابی کمی و کیفی وضعیت کلاسها و استماع نظرات دانشجویان و اساتید پرداخته و دستور رفع نواقص موجود و تقویت وضعیت آموزشی را صادر فرمودند.