سومین جلسه انجمن خیریه حمایت از دانشجویان ایران در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید

سومین جلسه انجمن خیریه حمایت از دانشجویان ایران با حضور آقایان دکتر حسین رنجبر، دکتر هادی پژومان، عادل صمیمی، اسماعیل مختاری، مسعود شالیکار در دفتر ریاست دانشگاه روز یک شنبه مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار گردید.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش از سوی موسسین و اعضاء، مقرر شد با توجه به اینکه تاسیس این نهاد با عنوان صندوق ممنوعیت قانونی دارد لذا نام آن به انجمن خیریه حمایت از دانشجویان ایران تغییر کند. همچنین اساسنامه مناسب این نام و شیوه نامه نحوه پرداخت کمک ها برای جلسه آتی تهیه شده و مقدمات ثبت قانونی آن در دستور کار قرار گرفته است.