عضویت دکتر حسین رنجبر، رئیس دانشگاه شمال، به عنوان نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور در پیگیری اجرای قانون اساسی در استان مازندران

جناب آقای دکتر رنجبر ریاست محترم دانشگاه، عضویت جنابعالی در شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی، برگ افتخار دیگری برای دانشگاه شمال می باشد.
ضمن تبریک به جنابعالی و خانواده بزرگ دانشگاه شمال، پیروزی های پیاپی برای شما و دانشگاه شمال را آرزومندیم.

روابط عمومی دانشگاه شمال