فراخوان از دانش آموختگان دانشگاه شمال جهت ارسال سوابق برای حضور در نخستین همایش دانش آموختگان کارآفرین دانشگاه شمال