فراخوان جذب اساتید در دروس عملی در گروه علوم ورزشی

احتراما با درخواست مدیر محترم گروه علوم ورزشی، در دروس عملی زیر اعلام نیاز گردید

فوتبال- مدرس آقا

فوتسال- مدرس خانم

ژیمناستیک- مدرس آقا

والیبال- مدرس آقا و خانم

جهت ارسال مدارک به آدرس سایت نظارت و سنجش و امور هیات علمی دانشگاه شمال مراجعه کنید.  shomal.ac.ir/nezarat