فراخوان جشنواره بین المللی و جوان خوارزمی

جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی دو  رقابت علمی فناوری در عرصه پژوهش های بنیادی ، کاربردی ، نو آوری و اختراع و طرح های توسعه ای هستند.جشنواره جوان خوارزمی برای رقابت دانشجویان ، دانش پژوهان و فناوران با شرط سنی ۳۵ سال و جشنواره بین المللی خوارزمی برای رقابت دانش پژوهان و پژوهشگران داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در هجده گروه تخصصی در تمامی گرایش هاانجام می شوند.

جهت دریافت اطلاعات به آدرس وبگاه   www.khwarizmi.ir  مراجعه فرمایید.

khwarizmi.ir