فراخوان متقاضیان برگزاری سخنرانی / کارگاه /هفته پژوهش

فراخوان متقاضیان برگزاری سخنرانی / کارگاه

به منظور برنامه ریزی مناسب در امر برگزاری هفته پژوهش از کلیه پژوهشگران محترم که تمایل به ایراد سخنرانی و یا برگزاری کارگاه آموزشی در ایام هفته پژوهش در سال ۱۳۹۶ را دارا می باشند، تقاضا می شود نسبت به تکمیل فرم های ذیربط پیوستی شماره ۲ (هیأت علمی و اساتید مدعو) و شماره ۳ (انجمن های علمی) و ارسال آن ها حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری از طریق دانشکده های ذیربط اقدام مساعد معمول دارند.

دریافت فرم:

  1. فرم دو
  2. فرم سه

 

  معاونت پژوهشی و فناوری