قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه شمال

«اطلاعیه»

🔶️ دانشجویان محترم میتوانند در پروفایل شخصی خود وضعیت مالی خویش را مشاهده نمایند.
🔶️با مشاهده پروفایل شخصی روشن میگردد مبلغ علی الحساب پرداختی بخشی از آن بعنوان شهریه متغیر لحاظ گردیده است.
🔶️ ضمنا در دسترس قرار گرفتن وضعیت مالی دانشجویان در راستای رویکرد دانشگاه مبتنی بر اصل شفافیت و حق اطلاع رسانی دانشجویان اتخاذ شده است.

روابط عمومی دانشگاه شمال