اولین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای نوین در مهندسی عمران

اولین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای نوین در مهندسی عمران در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ آبان در دانشگاه شمال برگذار گردید.