معرفی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به همراه اعضای شورای مرکزی درسال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به منظور حمایت و تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری انجمن‌های علمی دانشجویی تشکیل گردیدند. دانشگاه شمال از ۳ دانشکده تشکیل شده است که به فراخور رشته های هر دانشکده انجمن علمی ایجاد گردیده است. که به شرح جدول زیر ارائه می گردد.