مناقصه بیمه تکمیلی درمان دانشگاه شمال

با عنایت به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی درمان این دانشگاه، نرخ جدید برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را با تعرفه های مشخص شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ ۰۳-۰۷-۱۴۰۲ به صورت درب بسته به مدیر اموراداری و پشتیبانی ( آقای مختاری به شماره تماس ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷) تحویل فرمائید.