مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی

دانشگاه شمال در نظر دارد پروژه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی محوطه دانشگاه را به شرح قطعات ذیل به مناقصه واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند پیشنهادهای خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا تاریخ ۲۷-۰۱-۱۴۰۲ تحویل بخش امور اداری نمایند. شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر همراه ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷ مدیر اداری آقای مختاری