نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به ریاست محترم هیات امناء دانشگاه شمال و موافقت آن وزارتخانه با صدور حکم انتصاب آقای دکتر حسین رنجبر به ریاست دانشگاه شمال

نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به ریاست محترم هیات امناء دانشگاه شمال جناب آقای دکتر علیمحمدنوریان و موافقت آن وزارتخانه با صدور حکم انتصاب آقای دکتر حسین رنجبر به ریاست دانشگاه شمال به مدت ۴ سال

آخرین اخبار و اطلاعیه ها