برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال ۹۸ در دانشگاه شمال

پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید

۲۳ الی ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸