پایان دهمین جشنواه ملی حرکت انجمن معماری

دهمین جشنواه ملی حرکت با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد.
انجمن علمی معماری دانشگاه شمال در بخش انجمن برتر منتخب تیم داوری شایسته تقدیر قرار گرفت.