چهارمین جلسه شورای دانشگاه (دوره جدید) با حضور سرپرست محترم دانشگاه و اعضای جلسه در روز دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید

چهارمین جلسه شورای دانشگاه (دوره جدید) با حضور دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه، معاونین محترم، روئسای محترم دانشکده ها، مدیر محترم بین الملل و روابط عمومی و مدیر محترم حراست دانشگاه، در روز دوشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

پس از سخنرانی دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه، در خصوص روند اقدامات انجام شده، موضوعات زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیاتی اتخاد گردید:

تعیین کارگروه های اجلاس روسای دانشگاهها، تعیین زمان برگزاری آغاز سال تحصیلی با حضور اساتید دانشگاه شمال، بررسی بودجه هریک از معاونت ها در سال قبل و پیشنهاد بودجه سال جدید، بررسی درآمدها و لزوم تعیین تنخواه برای معاونت ها و دانشکده ها، گزارش معاونت اداری و مالی در خصوص اضافه کار و بررسی پرداخت اضافه کار در مواعد ضروری، نهایی کردن شیوه نامه پیشنهادی به هیات امنا جهت محاسبه حق مدیریت مدیران گروه ها، تصمیم گیری در رابطه با نحوه بکارگیری و پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی و حل تمرین، آسیب شناسی آیین نامه ترفیع دانشگاه و بررسی پیشنهادات مرتبط با اصلاح آن، بررسی بودجه پیشنهادی و سرانه فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی و اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ سرانه جهت تصویب در هیات امنا و گزارش معاونت دانشجویی در خصوص تشکیل کانون فارغ التحصیلان و دریافت وجه برای برگزاری اولین همایش و سایر موارد