کارکنان و تماس ها

تاریخ به روز رسانی ۱۹-۷-۱۴۰۰

عنــوان
نام مسئــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
شماره تماس سانترال دانشگاه شمال   پیش شماره ۰۱۱ ۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
فکس دفتر ریاست دانشگاه     -۴۴۲۰۳۷۵۵
-تاییدیه فکس ۴۴۰۳۶۳۸
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه      ۴۴۲۰۳۷۵۵-۴۴۲۰۳۶۳۸
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی سید عیسی فاطمی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۵۶-۴۴۲۰۳۷۴۸
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی وحید ابراهیمی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
دفتر معاونت اداری و مالی جواد علیپور ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
دفتر دانشکده فنی و مهندسی سیف ا… اژدری  ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی فرهاد پژند ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
دفتر دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
  پست بانک فرامرز پاکدل ۲۴۹ ۴۳۱۲۵۰۷۷/ ۴۳۱۲۵۷۲۵
مرکز کارآفرینی بین المللی شمال     ۴۴۴۴۰۷۰۴
       
حوزه ریاست:         
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ریاست دانشگاه دکتر عباسعلی رستمی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر عامل موسسه دانشگاهی دکتر سید محمدحسین رضوی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۷۴۴
مدیر حوزه ریاست مهندس رضا رستمی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر حراست یاسر رجبی ۲۰۴ ۴۴۲۰۳۷۳۲
       
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:      
عنـــــوان
نام مسئـــول بخش ها تلفن داخلی تلفن مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر حمیدرضا کوهی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۴۸
 مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سید عیسی فاطمی ۲۰۱  ۴۴۲۰۳۷۴۸
مدیر اداره  آموزش دکتر محمد اسماعیل اکبر پور ۲۲۶ ۴۴۲۰۳۷۱۵
 مسئول دفتر مدیر آموزش مهندس سمیه محمدی ۲۲۶  ۴۴۲۰۳۷۱۵
مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو
دکتر لیلا رستمی ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول گسترش آموزش عالی و جذب هیات علمی  سیدرضا فاطمی ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مدیر تحصیلات تکمیلی  دکتر حمید افشنگ ۲۵۴  ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان
تحصیلات تکمیلی
حافظ مظفری ۲۵۴ ۴۴۲۰۳۷۵۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی ابراهیم حیدری، مهدی کمالی نسب ۲۵۴ ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول اداره دانش آموختگان مجید باقرزاده ۲۲۹ ۴۴۲۰۳۶۳۶
کارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان) سید محسن هاشمی میری ۲۲۹  ۴۴۲۰۳۶۳۶
مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
احمدرضا کیقبادی ۲۸۱  ۴۴۲۰۳۷۴۹
کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  مهربان نجفی ۲۷۹  
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی مرتضی رستمی ۲۴۸ ۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی  مهندس میرباقری ۲۱۰ ۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی زهرا طاهرنژاد ۲۸۱ ۴۴۲۰۳۷۴۹
 کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دایره  پذیرش – ثبت نام بابک محمدپور ۲۱۳ ۴۴۲۰۳۷۴۲
 کارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نام علی باشام ۲۱۳ ۴۴۲۰۳۶۳۷
کاردان آموزش (بایگانی) رهبر مختاری ۲۱۳  –
کارشناس کمیسیون موارد خاص، آمار و
ارتباط با خانواده ها
مهندس اشراقی ۲۱۹ ۴۴۲۰۳۶۳۷
       
معاونت پژوهشی و فناوری:      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاونت پژوهش و فناوری دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی ۲۰۳ ۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری سید عیسی فاطمی ۲۰۳ ۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول فناوری اطلاعات مهندس حسین صالحی ۲۹۲ ۴۴۲۰۳۷۳۳
کارشـناس فناوری اطلاعات مهندس ابراهیم قصابی ۲۵۲ ۴۴۲۰۳۷۳۳
کارشـناس فناوری اطلاعات مهندس مجید فرزانه ۲۰۶  ۴۴۲۰۳۷۴۷
کارشناس کتابخانه یاسر بهروزی ۲۱۲ ۴۴۲۰۳۷۱۸
       
معاونت دانشجویی و فرهنگی:      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاون دانشجویی و فرهنگی مهندس لطفعلی یزدانی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
 مسئول دفتر معاون و کمیته انضباطی وحید ابراهیمی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر دانشجویی هوشیار حقیقی ۲۳۵ ۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول صندوق رفاه دانشجویان کامران مظفری ۲۹۳ ۴۴۲۰۳۷۵۳
مسئول تربیت‌بدنی و فوق ‌برنامه دانشجویان مجید عفتی ۲۶۷  ۴۴۲۰۳۷۲۷
مسئول بهداشت و درمان   ۲۶۶ ۴۴۲۰۳۷۴۲
       
معاونت اداری و مالی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاون اداری و مالی دکتر محمدرضا فدوی امیری ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
مدیر اداری و پشتیبانی اسماعیل مختاری ۲۲۵ ۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول دفتر معاون اداری و مالی جواد علیپور ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
مسئول کارگزینی و رفاه مهندس مسعود شالیکار ۲۳۹ ۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر امـور مالی عادل صمیمی آملی ۲۴۱ ۴۴۲۰۳۷۳۷
مسئول حسابداری دانشجویان موسی بابازاده ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
مسئول حسابداری ربابه رمضانی ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس امور مالی زهرا واحدی ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
کارمند امور مالی عبدالله اسدی پور ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
کاردان امور مالی فاطمه اسماعیل پور ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس دبیرخانه سعید عباس‌زاده ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
 کارشناس دبیرخانه زینب هاشم پور ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
کاردان امور اداری – انباردار فرامرز پاکدل ۲۳۲  ۴۴۲۰۳۷۵۱
       
دانشـــــکده ها :        
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسی دکتر مرتضی عباس قربانی ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی و مهندسی سید محسن هاشمی میری ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دکتر سعید امامقلی زاده ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
فرهاد پژند ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
رئیس دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
مدیر   آزمایشگاه و کارگاه ها دکتر مطلبی    
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس محمد خانزاد ۲۰۷   
آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی اصغر امجدی ۲۱۶- ۲۳۸  
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی نجوار ۲۳۱  
       
حراست :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
کارشناس حراست غلامرضا ابراهیم نژاد ۲۸۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
  مسئول حفاظت فیزیکی محمد علی فلاح ۲۸۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند حراست عموزاده – مختاری ۲۲۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند انتظامات نادعلیزاده – رضوی – اسماعیلی- فرهاد و مجتبی باکری- اخوان-  ۲۲۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
       
عمومی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
تأسیسات رضاپور – نبی زاده ۲۷۰  
 سلف دانشجویی   ۲۵۵ ۴۴۲۰۳۷۳۵
بوفه دانشجویی   ۲۳۷  
انتشارات بهزادی – سعیدی ۲۸۳  
انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی) عزیزی نوائی   ۴۴۲۰۳۷۱۴
مهمانسرا ( استادسرا ) حمیدرضا نبی زاده –  محسن ابریجن ۲۵۱ ۴۴۲۰۳۷۲۱
موسسه دانشگاهی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ذیحساب و مدیرمالی موسسه دانشگاهی خدیجه کیوان ۲۶۱ ۴۴۲۰۳۷۲۹
مدیر اجرایی موسسه دانشگاهی فرشید مظفری ۲۰۵ ۴۴۲۰۳۷۴۵
 دبیرخانه موسسه دانشگاهی و مسئول امین اموال کبری محسن زاده ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵