کارکنان و تماس ها

تاریخ به روز رسانی ۰۵-۸-۹۷

عنــوان
نام مسئــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
شماره تماس سانترال دانشگاه شمال پیش شماره ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
فکس دفتر ریاست دانشگاه  44203731
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه   44203755-44203638
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشیسید عیسی فاطمی۲۰۱۴۴۲۰۳۷۵۶-۴۴۲۰۳۷۴۸
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگیوحید ابراهیمی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
دفتر معاونت اداری و مالیجواد علیپور
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
دفتر دانشکده فنی و مهندسیسید محسن هاشمی میری
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعیفرهاد پژند
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
دفتر دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
  پست بانکفرامرز پاکدل
۲۴۹
۴۳۱۲۵۰۷۷/ 43125725
مرکز کارآفرینی بین المللی شمال  44440704
    
حوزه ریاست:      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
ریاست دانشگاهدکتر عباسعلی رستمی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر عامل موسسه دانشگاهیدکتر سید محمدحسین رضوی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۷۴۴
مدیر حوزه ریاستمهندس رضا رستمی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۷۳۱ – فکس
رئیس روابط عمومی
۴۴۲۰۳۶۴۰
مدیر حراستیاسر رجبی
۲۰۴
۴۴۲۰۳۷۳۲
    
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:   
عنـــــوان
نام مسئـــول بخش هاتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر حمیدرضا کوهی
۲۰۱
۴۴۲۰۳۷۴۸
 مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیسید عیسی فاطمی
۲۰۱
 44203748
مدیر اداره  آموزشدکتر محمد اسماعیل اکبر پور
۲۲۶
۴۴۲۰۳۷۱۵
 مسئول دفتر مدیر آموزشمهندس سمیه محمدی
۲۲۶
 44203715
مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو
دکتر لیلا رستمی
۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول گسترش آموزش عالی و جذب هیات علمی سیدرضا فاطمی
۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو

۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مدیر تحصیلات تکمیلی دکتر حمید افشنگ
۲۵۴
 44203750
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان
تحصیلات تکمیلی
حافظ مظفری
۲۵۴
۴۴۲۰۳۷۵۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی ابراهیم حیدری، مهدی کمالی نسب
۲۵۴
۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول اداره دانش آموختگانمجید باقرزاده
۲۲۹
۴۴۲۰۳۶۳۶
کارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان) علی باشام
۲۲۹
 44203636
مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
احمدرضا کیقبادی
۲۸۱
 44203749
کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی مهربان نجفی
۲۷۹
 
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسیمرتضی رستمی
۲۴۸
۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی مهندس میرباقری
۲۱۰
۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعیزهرا طاهرنژاد۲۸۱

۴۴۲۰۳۷۴۹
کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم انسانی۲۷۷

۴۴۲۰۳۷۳۴
 کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم۲۴۲۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دایره  پذیرش – ثبت نامبابک محمدپور
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
 کارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نامسیف ا… اژدری
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
کاردان آموزش (بایگانی)رهبر مختاری
۲۱۳
 
کارشناس کمیسیون موارد خاص، آمار و
ارتباط با خانواده ها
مهندس اشراقی
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
    
معاونت پژوهشی و فناوری:   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاونت پژوهش و فناوریدکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی
۲۰۳
۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوریسید عیسی فاطمی
۲۰۳
۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول فناوری اطلاعاتمهندس حسین صالحی
۲۹۲
۴۴۲۰۳۷۳۳
کارشـناس فناوری اطلاعاتمهندس ابراهیم قصابی
۲۵۲
۴۴۲۰۳۷۳۳
کارشـناس فناوری اطلاعات
۲۶۰
 
کارشـناس فناوری اطلاعاتمهندس مجید فرزانه
۲۰۶
 44203747
کارمند فناوری اطلاعات
۲۶۰
۴۴۲۰۳۷۵۲
کاردان دفتر ارتباط با صنعت
۲۸۸
 44203752
کارشناس کتابخانهیاسر بهروزی
۲۱۲
۴۴۲۰۳۷۱۸
  

 
    
معاونت دانشجویی و فرهنگی:   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاون دانشجویی و فرهنگیمهندس لطفعلی یزدانی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
کارشناس امور دانشجویی
۲۹۳
۴۴۲۰۳۷۵۳
 مسئول دفتر معاون و کمیته انضباطیوحید ابراهیمی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر دانشجوییهوشیار حقیقی
۲۳۵
۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول امور دانشجویی و کمیسیون موارد خاص
۲۳۵
۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول صندوق رفاه دانشجویانکامران مظفری
۲۹۳
۴۴۲۰۳۷۵۳
مدیر فرهنگی
۲۳۹
مسئول تربیت‌بدنی و فوق ‌برنامه دانشجویانمجید عفتی
۲۶۷
 44203727
دفتر مشاوره دانشگاه 

 
مسئول بهداشت و درمان
۲۶۶
۴۴۲۰۳۷۴۲
کارمند امور دانشجویی
۲۲۳
 
    
معاونت اداری و مالی :   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاون اداری و مالیدکتر محمدرضا فدوی امیری
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
مدیر اداری و پشتیبانیاسماعیل مختاری
۲۲۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول دفتر معاون اداری و مالیجواد علیپور
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
مسئول کارگزینی و رفاهمهندس مسعود شالیکار
۲۲۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول پشتیبانی
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرای
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرای
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
مدیر امـور مالیعادل صمیمی آملی
۲۴۱
۴۴۲۰۳۷۳۷
مسئول حسابداری دانشجویانموسی بابازاده
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
مسئول حسابداریربابه رمضانی
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس امور مالیزهرا واحدی
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس امور مالی
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارمند امور مالیعبدالله اسدی پور
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کاردان امور مالیفاطمه اسماعیل پور
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس دبیرخانهسعید عباس‌زاده
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵
 کارشناس دبیرخانهزینب هاشم پور
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵
کاردان امور اداری – انباردار
۲۳۲
 44203751
    
دانشـــــکده ها :     
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر مرتضی عباس قربانی
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی و مهندسیسید محسن هاشمی میری
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدکتر سعید امامقلی زاده
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
فرهاد پژند
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم انسانی۲۷۷۴۴۲۰۳۷۳۴
رئیس دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر علیرضا امانی
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
کاردان حضور غیاب دانشکده فنی و مهندسی
۲۳۸
 
مدیر   آزمایشگاه و کارگاه هادکتر مطلبی  
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها
۲۶۴
 
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها
۲۲۰ – ۲۰۷
 
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها

مهندس محمد خانزاد۲۰۷  
آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسیاصغر امجدی
۲۱۶- ۲۳۸
 
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعینجوار
۲۳۱
 
آبدارخانه دانشکده علوم ورزشی
۲۲۱
 
    
حراست :   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفـن داخلیتلفــــن مستقیم
کارشناس حراستغلامرضا ابراهیم نژاد
۲۸۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
  مسئول حفاظت فیزیکیمحمد علی فلاح
۲۸۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند حراستعموزاده – مختاری
۲۲۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند انتظاماتنادعلیزاده – رضوی – اسماعیلی- فرهاد و مجتبی باکری- اخوان- 
222
44203719
    
عمومی :   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفـن داخلیتلفــــن مستقیم
تأسیساترضاپو – نبی زاده
۲۷۰
 
 سلف دانشجویی
۲۵۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
سالن غذاخوری اساتید و کارکنان
۲۵۶
 
بوفه دانشجویی
۲۳۷
 
انتشاراتبهزادی – سعیدی
۲۸۳
 
انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی)عزیزی نوائی 44203714
مهمانسرا ( استادسرا )حمیدرضا نبی زاده –  محسن ابریجن۲۵۱
۴۴۲۰۳۷۲۱
موسسه دانشگاهی :   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
ذیحساب و مدیرمالی موسسه دانشگاهیخدیجه کیوان
۲۶۱
۴۴۲۰۳۷۲۹
مدیر اجرایی موسسه دانشگاهیفرشید مظفری
۲۰۵
۴۴۲۰۳۷۴۵
کارمند موسسه دانشگاهی
۲۰۵
۴۴۲۰۳۷۴۵
 دبیرخانه موسسه دانشگاهی و مسئول امین اموالکبری محسن زاده
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵