کارکنان و تماس ها

تاریخ به روز رسانی ۱۹-۷-۱۴۰۰

عنــوان
نام مسئــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
شماره تماس سانترال دانشگاه شمال  پیش شماره ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
فکس دفتر ریاست دانشگاه   44203755
تاییدیه فکس ۴۴۰۳۶۳۸
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه    44203755-44203638
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشیسید عیسی فاطمی۲۰۱۴۴۲۰۳۷۵۶-۴۴۲۰۳۷۴۸
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگیوحید ابراهیمی ۲۰۲۴۴۲۰۳۷۱۷
دفتر معاونت اداری و مالیجواد علیپور ۲۹۰۴۴۲۰۳۷۲۸
دفتر دانشکده فنی و مهندسیسید محسن هاشمی میری ۲۸۵۴۴۲۰۳۷۲۶
دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعیفرهاد پژند ۲۷۷۴۴۲۰۳۷۳۴
دفتر دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم ۲۴۲۴۴۲۰۳۷۵۴
  پست بانکفرامرز پاکدل ۲۴۹۴۳۱۲۵۰۷۷/ 43125725
مرکز کارآفرینی بین المللی شمال   44440704
    
حوزه ریاست:       
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
ریاست دانشگاهدکتر عباسعلی رستمی ۲۰۰۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر عامل موسسه دانشگاهیدکتر سید محمدحسین رضوی ۲۰۰۴۴۲۰۳۷۴۴
مدیر حوزه ریاستمهندس رضا رستمی ۲۰۰۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر حراست یاسر رجبی ۲۰۴ ۴۴۲۰۳۷۳۲
    
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:    
عنـــــوان
نام مسئـــول بخش هاتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر حمیدرضا کوهی ۲۰۱۴۴۲۰۳۷۴۸
 مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیسید عیسی فاطمی ۲۰۱ 44203748
مدیر اداره  آموزشدکتر محمد اسماعیل اکبر پور ۲۲۶۴۴۲۰۳۷۱۵
 مسئول دفتر مدیر آموزشمهندس سمیه محمدی ۲۲۶ 44203715
مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو
دکتر لیلا رستمی ۲۷۴۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول گسترش آموزش عالی و جذب هیات علمی سیدرضا فاطمی ۲۷۴۴۴۲۰۳۷۴۱
مدیر تحصیلات تکمیلی دکتر حمید افشنگ ۲۵۴ 44203750
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان
تحصیلات تکمیلی
حافظ مظفری ۲۵۴۴۴۲۰۳۷۵۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی ابراهیم حیدری، مهدی کمالی نسب ۲۵۴۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول اداره دانش آموختگانمجید باقرزاده ۲۲۹۴۴۲۰۳۶۳۶
کارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان) علی باشام ۲۲۹ 44203636
مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
احمدرضا کیقبادی ۲۸۱ 44203749
کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی مهربان نجفی ۲۷۹ 
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسیمرتضی رستمی ۲۴۸۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی مهندس میرباقری ۲۱۰۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعیزهرا طاهرنژاد۲۸۱۴۴۲۰۳۷۴۹
 کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم۲۴۲۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دایره  پذیرش – ثبت نامبابک محمدپور۲۱۳۴۴۲۰۳۶۳۷
 کارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نامسیف ا… اژدری۲۱۳۴۴۲۰۳۶۳۷
کاردان آموزش (بایگانی)رهبر مختاری۲۱۳ –
کارشناس کمیسیون موارد خاص، آمار و
ارتباط با خانواده ها
مهندس اشراقی۲۱۹۴۴۲۰۳۶۳۷
    
معاونت پژوهشی و فناوری:    
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاونت پژوهش و فناوریدکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی ۲۰۳۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوریسید عیسی فاطمی ۲۰۳۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول فناوری اطلاعاتمهندس حسین صالحی ۲۹۲۴۴۲۰۳۷۳۳
کارشـناس فناوری اطلاعاتمهندس ابراهیم قصابی ۲۵۲۴۴۲۰۳۷۳۳
کارشـناس فناوری اطلاعاتمهندس مجید فرزانه ۲۰۶ 44203747
کارشناس کتابخانهیاسر بهروزی ۲۱۲۴۴۲۰۳۷۱۸
    
معاونت دانشجویی و فرهنگی:    
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاون دانشجویی و فرهنگیمهندس لطفعلی یزدانی ۲۰۲۴۴۲۰۳۷۱۷
 مسئول دفتر معاون و کمیته انضباطیوحید ابراهیمی ۲۰۲۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر دانشجوییهوشیار حقیقی ۲۳۵۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول صندوق رفاه دانشجویانکامران مظفری۲۹۳۴۴۲۰۳۷۵۳
مسئول تربیت‌بدنی و فوق ‌برنامه دانشجویانمجید عفتی۲۶۷ 44203727
مسئول بهداشت و درمان ۲۶۶۴۴۲۰۳۷۴۲
    
معاونت اداری و مالی :    
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاون اداری و مالیدکتر محمدرضا فدوی امیری ۲۹۰۴۴۲۰۳۷۲۸
مدیر اداری و پشتیبانیاسماعیل مختاری ۲۲۵۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول دفتر معاون اداری و مالیجواد علیپور ۲۹۰۴۴۲۰۳۷۲۸
مسئول کارگزینی و رفاهمهندس مسعود شالیکار ۲۲۵۴۴۲۰۳۷۳۵
مدیر امـور مالیعادل صمیمی آملی ۲۴۱۴۴۲۰۳۷۳۷
مسئول حسابداری دانشجویانموسی بابازاده ۲۲۷۴۴۲۰۳۷۲۰
مسئول حسابداریربابه رمضانی ۲۲۷۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس امور مالیزهرا واحدی ۲۲۷۴۴۲۰۳۷۲۰
کارمند امور مالیعبدالله اسدی پور ۲۲۷۴۴۲۰۳۷۲۰
کاردان امور مالیفاطمه اسماعیل پور ۲۲۷۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس دبیرخانهسعید عباس‌زاده ۲۶۳۴۴۲۰۳۷۵۵
 کارشناس دبیرخانهزینب هاشم پور ۲۶۳۴۴۲۰۳۷۵۵
کاردان امور اداری – انباردارفرامرز پاکدل ۲۳۲ 44203751
    
دانشـــــکده ها :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر مرتضی عباس قربانی ۲۸۵۴۴۲۰۳۷۲۶
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی و مهندسیسید محسن هاشمی میری ۲۸۵۴۴۲۰۳۷۲۶
رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدکتر سعید امامقلی زاده ۲۷۷۴۴۲۰۳۷۳۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
فرهاد پژند ۲۷۷۴۴۲۰۳۷۳۴
رئیس دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی ۲۴۲۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم ۲۴۲۴۴۲۰۳۷۵۴
مدیر   آزمایشگاه و کارگاه هادکتر مطلبی  
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه هامهندس محمد خانزاد۲۰۷  
آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسیاصغر امجدی۲۱۶- ۲۳۸ 
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعینجوار۲۳۱ 
    
حراست :    
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفـن داخلیتلفــــن مستقیم
کارشناس حراستغلامرضا ابراهیم نژاد ۲۸۲۴۴۲۰۳۷۱۹
  مسئول حفاظت فیزیکیمحمد علی فلاح ۲۸۲۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند حراستعموزاده – مختاری ۲۲۲۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند انتظاماتنادعلیزاده – رضوی – اسماعیلی- فرهاد و مجتبی باکری- اخوان-  ۲۲۲۴۴۲۰۳۷۱۹
    
عمومی :    
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفـن داخلیتلفــــن مستقیم
تأسیساترضاپور – نبی زاده ۲۷۰ 
 سلف دانشجویی ۲۵۵۴۴۲۰۳۷۳۵
بوفه دانشجویی ۲۳۷ 
انتشاراتبهزادی – سعیدی ۲۸۳ 
انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی)عزیزی نوائی 44203714
مهمانسرا ( استادسرا )حمیدرضا نبی زاده –  محسن ابریجن۲۵۱ ۴۴۲۰۳۷۲۱
موسسه دانشگاهی :    
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
ذیحساب و مدیرمالی موسسه دانشگاهیخدیجه کیوان ۲۶۱۴۴۲۰۳۷۲۹
مدیر اجرایی موسسه دانشگاهیفرشید مظفری ۲۰۵۴۴۲۰۳۷۴۵
 دبیرخانه موسسه دانشگاهی و مسئول امین اموالکبری محسن زاده ۲۶۳۴۴۲۰۳۷۵۵