کمیسیون ملی یونسکوی ایران با اهدای تقدیرنامه از مسئولین دانشگاه شمال در برگزاری باشکوه جشنواره بازیها و آئین های بومی محلی مازندران قدردانی نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، در پی برگزاری باشکوه جشنواره بازیها و آئین های بومی محلی مازندران به همت دانشگاه شمال و با همکاری کمیسیون ملی یونسکوی ایران در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، صبح روز شنبه مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۳ کمیسیون ملی یونسکوی ایران با اهداء تقدیرنامه از مسئولین و معاونان دانشگاه شمال تقدیر بعمل آوردند. این تقدیر نامه ها طی جلسه ای توسط ریاست دانشگاه شمال تقدیم حضور مسئولین گردید.