نشست عوامل علمی و اجرایی دو کنفرانس ملی پیش رو در علوم کامپیوتر و علوم ورزشی

بر اساس پیشنهاد گروه های آموزشی و برنامه ریزی های بعمل آمده، دو کنفرانس ملی ” علوم ورزشی کاربردی در هزاره سوم” و “پژوهشهای بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند” که به ترتیب در آذر ماه و آبان ماه سال جاری در دانشگاه شمال برگزار می گردد. بدین منظور جلسه مشترکی بین دبیران علمی و اجرائی دو کنفرانس در دفتر دانشکده علوم ورزشی برگزار و جهت هماهنگی های اولیه برای شروع به کار دبیرخانه کنفرانسها و نهایی کردن وب سایت کنفرانس و دیگر موارد بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.