کارکنان و تماس ها

تاریخ به روز رسانی ۱۵-۱۲-۱۴۰۱

عنــوان
نام مسئــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
شماره تماس سانترال دانشگاه شمال   پیش شماره ۰۱۱ ۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
       
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه      ۴۴۲۰۳۶۳۸
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی سید عیسی فاطمی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۵۶-۴۴۲۰۳۷۴۸
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی سید عیسی فاطمی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
دفتر معاونت اداری و مالی جواد علیپور ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
دفتر دانشکده فنی و مهندسی سیف ا… اژدری  ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی زهرا طاهرنژاد ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
دفتر دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
       
مرکز کارآفرینی بین المللی شمال     ۴۴۴۴۰۷۰۴
       
حوزه ریاست:         
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ریاست دانشگاه دکتر عباسعلی رستمی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر عامل موسسه دانشگاهی دکتر سید محمدحسین رضوی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۷۴۴
مدیر حوزه ریاست، مدیر دوره های حرفه ای و آزاد مهندس رضا رستمی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر حراست یاسر رجبی ۲۰۴ ۴۴۲۰۳۷۳۲
       
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:      
عنـــــوان
نام مسئـــول بخش ها تلفن داخلی تلفن مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر مرتضی عباس قربانی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۴۸
 مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سید عیسی فاطمی ۲۰۱  ۴۴۲۰۳۷۴۸
مدیر اداره  آموزش مهندس چنگیز رویدل ۲۲۶ ۴۴۲۰۳۷۱۵
 مسئول دفتر مدیر آموزش و مسئول دایره امتحانات مهندس سمیه محمدی ۲۲۶  ۴۴۲۰۳۷۱۵
مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو
دکتر لیلا رستمی ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول گسترش آموزش عالی و جذب هیات علمی و امور استادان و نظارت و ارزیابی  سیدرضا فاطمی ۲۲۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مدیر تحصیلات تکمیلی  سید صادق مطلبی ۲۵۴  ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان
تحصیلات تکمیلی
حافظ مظفری ۲۵۴ ۴۴۲۰۳۷۵۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی ابراهیم حیدری، مهدی کمالی نسب ۲۵۴ ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول اداره دانش آموختگان مجید باقرزاده ۲۲۹ ۴۴۲۰۳۶۳۶
کارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان) سید محسن هاشمی میری ، فرهاد پژند ۲۲۹  ۴۴۲۰۳۶۳۶
مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
احمدرضا کیقبادی ۲۸۱  ۴۴۲۰۳۷۴۹
کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  مهربان نجفی ۲۷۹  
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی مرتضی رستمی ۲۴۸ ۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی  مهندس میرباقری ۲۱۰ ۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی زهرا طاهرنژاد ۲۸۱ – ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۴۹
 کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دایره  پذیرش – ثبت نام بابک محمدپور ۲۱۳ ۴۴۲۰۳۷۴۲
 کارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نام علی باشام ۲۱۳ ۴۴۲۰۳۷۴۲
کاردان آموزش (بایگانی) رهبر مختاری ۲۱۳  –
مسئول آمار، استعداد درخشان و دبیرخانه کمیسیون موارد خاص آموزش مهندس اشراقی ۲۱۹ ۴۴۲۰۳۶۳۷
       
معاونت پژوهشی و فناوری:      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاونت پژوهش و فناوری دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی ۲۰۳ ۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری سید عیسی فاطمی ۲۰۳ ۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول فناوری اطلاعات و دوره های حرفه ای و آزاد مهندس حسین صالحی ۲۹۲ ۴۴۲۰۳۷۳۳
مسئول آزمونهای بین الملل و پژوهش مهندس ابراهیم قصابی ۲۵۲ ۴۴۲۰۳۷۳۳
کارشـناس فناوری اطلاعات مهندس مجید فرزانه ۲۰۶  ۴۴۲۰۳۷۴۷
کارشناس کتابخانه رحمت پاشا امیری ۲۱۲ ۴۴۲۰۳۷۱۸
       
معاونت دانشجویی و فرهنگی:      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاون دانشجویی و فرهنگی دکتر غلامعلی رودی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
 دبیر کمیته انضباطی و کارشناس فرهنگی وحید ابراهیمی    
مدیر دانشجویی هوشیار حقیقی ۲۳۵ ۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول صندوق رفاه دانشجویان کامران مظفری نهر ۲۹۳ ۴۴۲۰۳۷۵۳
مدیر تربیت‌بدنی مجید عفتی ۲۶۷  ۴۴۲۰۳۷۲۷
مسئول بهداشت و درمان ۲۶۶ ۴۴۲۰۳۷۴۲
       
معاونت اداری و مالی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاون اداری و مالی دکتر محمدرضا فدوی امیری ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
مدیر اداری و پشتیبانی اسماعیل مختاری ۲۲۵ ۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول دفتر معاون اداری و مالی و مدیر مالی جواد علیپور ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
رئیس کارگزینی و رفاه مهندس مسعود شالیکار ۲۳۹ ۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر امـور مالی عادل صمیمی آملی ۲۴۱ ۴۴۲۰۳۷۳۷
مسئول اداره دریافت و پرداخت مالی موسی بابازاده ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
مسئول حسابداری امور مالی ربابه رمضانی ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
مسئول حسابداری دانشجویان  امور مالی زهرا واحدی ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
کارمند امور مالی عبدالله اسدی پور ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
کاردان امور مالی فاطمه اسماعیل پور ۲۲۷ ۴۴۲۰۳۷۲۰
مسئول دبیرخانه سعید عباس‌زاده ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
 کارمند اداری نوروز حسینیان ۲۲۵ ۴۴۰۳۷۵۵
مسئول کارپردازی و خرید فرامرز پاکدل ۲۳۲ -۲۲۵  ۴۴۲۰۳۷۵۱
خدمات ساختمان آمارد  مهدی محمدی، عبدا… عباس نژاد، مجید باکری    
دانشـــــکده ها :        
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسی مهندس لطفعلی یزدانی ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی و مهندسی سیف ا…. اژدری ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دکتر سعید امامقلی زاده ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
زهرا طاهرنژاد ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
رئیس دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
       
مسئول آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس محمد خانزاد ۲۰۷   
آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی اصغر امجدی، حسین قاسم پور ۲۱۶- ۲۳۸  
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی مهدی نجوار ۲۳۱  
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی فضل ا… حبیبی    
حراست :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
مسئول حفاظت فیزیکی محمد علی فلاح ۲۸۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
  مسئول اسناد طبقه بندی شده حراست غلام رضا ابراهیم نژاد ۲۸۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند حراست عموزاده – مختاری – برارپور – هادی رنجبر ۲۲۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند انتظامات نادعلیزاده – رضوی – اسماعیلی- فرهاد و مجتبی  باکری- اخوان- ۲۲۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
عمومی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
تأسیسات رضاپور – نبی زاده ۲۷۰  
فضای سبز عین ا… جمشیدی مقدم، علی شعبانی، مهرداد نوری، مرتضی محمودی    
 سلف دانشجویی   ۲۵۵  
بوفه دانشجویی   ۲۳۷  
انتشارات بهزادی – سعیدی ۲۸۳  
 
مهمانسرا ( استادسرا ) حمیدرضا نبی زاده –  محسن ابریجن ۲۵۱ ۴۴۲۰۳۷۲۱
موسسه دانشگاهی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ذیحساب و مدیرمالی موسسه دانشگاهی خدیجه کیوان ۲۶۱ ۴۴۲۰۳۷۲۹
مدیر اجرایی موسسه دانشگاهی فرشید مظفری ۲۰۵ ۴۴۲۰۳۷۴۵
 دبیرخانه موسسه دانشگاهی و مسئول امین اموال کبری محسن زاده ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
خدمات مرکز کارآفرینی مهدی نبی زاده